Thay đổi trang mặc định khi thêm trang web mới trên cyberpanel

Cách Thay đổi trang mặc định khi thêm trang web mới trên cyberpanel CyberPanel chọn tập tin này:

/usr/local/CyberCP/index.html