Thay đổi số lượng sản phẩm trên một hàng trong woocommerce

Aniweb hướng dẫn cách Thay đổi số lượng sản phẩm trên một hàng trong woocommerce

Thay đổi số lượng sản phẩm trên một hàng – woocommerce ở trang chuyên mục

Để thay đổi số lượng hiển thị các sản phẩm trên một hàng, chúng ta sử dụng hook loop_shop_columns.
// Change number or products per row to 3

add_filter('loop_shop_columns', 'loop_columns');

if (!function_exists('loop_columns')) {

    function loop_columns($num) {

        return 3; // 3 products per row

    }

}

Ví dụ trên mình chỉ định 3 sản phẩm trên một dòng.

Thay đổi số lượng hiển thị sản phẩm liên quan trong woocommerce

Để thay đổi số lượng các sản phẩm liên quan hiển thị ra ở mỗi trang sản phẩm chi tiết trong wordpress woocommerce framework, bạn sử dụng code sau:
function woo_related_products_limit() {

  global $product;

     

    $args['posts_per_page'] = 6;

    return $args;

}

add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'jk_related_products_args' );

  function jk_related_products_args( $args ) {

  

    $args['posts_per_page'] = 4; // 4 related products

    $args['columns'] = 2; // arranged in 2 columns

    return $args;

}


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *