Sửa lỗi phpMyAdmin – Error during session start trên hocvps

Hướng dẫn cách Sửa lỗi phpMyAdmin – Error during session start; please check your PHP khi dùng hocvps

phpMyAdmin