Lệnh xóa trong Centos OS

Lệnh xóa thư mực

rm -rf foldername/

Ví dụ:

rm -rf /home/zubicloud.com.com/public_html

Lệnh xóa File

rm myFile.txt myFile1.txt myFile2.txt