Hiệu ứng co dãn ảnh thumbnail không bị méo

Rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng đoạn CSS sau đây:
.ns1-img img {
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: cover;
}