Code xóa toàn bộ Menu trong admin WordPress

How to remove entire admin menu?

How to Remove Menus From the WordPress Dashboard

Chèn đoạn code sau vào funtions.php

function remove_admin_menus(){
global $menu;
$menu = array();
}