Code hiển thị bài viết xem nhiều trong WordPress

Chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị bài viết xem nhiều, Popular Posts cho toàn trang WordPress

<ul>
<?php
$q = new WP_Query(array(
'post_type' => 'post',
'posts_per_page' => 5,
'meta_key' => 'post_views_count',
'orderby' => 'meta_value_num',
'order' => 'DESC'
));
if($q->have_posts()):
echo '<ul>';
while ($q->have_posts()):$q->the_post();
{get_template_part('loop', 'baimoinhat');}
endwhile;
echo '</ul>';
endif; wp_reset_query();
?>
<ul>