Chỉnh sửa trang mặc định khi cài web trên CWP Control

Để chỉnh sửa file index mặc định:
Go to Folder/usr/local/apache/htdocs/ and edit index.html file