Cách thêm tổng số sản phẩm đã bán trong WooCommerce

Bạn có thể muốn hiển thị tổng doanh số bán hàng WooCommerce cho các sản phẩm của mình. How To Add The WooCommerce Total Sales Count To Your Product Page

Khi thiết kế lại các trang sản phẩm của tôi, tôi muốn thêm ‘tổng doanh số bán hàng’ của sản phẩm ở phía trước trang.

tong sp da ban

Thêm đoạn code sau vào nơi bạn cần hiển thị

<div class="price-daban"> 
<?php 
$count = get_post_meta($post->ID,'total_sales', true);
$text = sprintf( _n( 'Đã bán: %s', 'Đã bán: %s', $count, 'wpdocs_textdomain' ), number_format_i18n($count));
echo $text;
?> 
</div>

 Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *