Cách kết nối Server/Vps CWP API với WHMCS

Zubi Cloud hướng dẫn Cách kết nối cấu hình Server/Vps CWP API với phần mềm WHMCS

Download WHMCS module cho CWP tại đây

1. Giải nén cwp7.zip và Coppy thư mục cwp7 tới thư mục /modules/servers

WHMCS/modules/servers/cwp7/cwp7.php

 

2. Đăng nhập vào admin WHMCS – Setup -> Products/Services -> Servers
Tiếp theo bấm Add New Server

Mã Truy cập Hash bạn lấy tại Bước 4

Bước 3. Tiếp theo, hãy tạo ra 1 gói sản phẩm, sau đó vào Cài đặt Modun (thiết lập như hình dưới)

Bước 4. Tạo API trên CWP theo các hình bên dưới để lấy mã API