Cách fix lỗi hỏng link 404 WordPress trên CyberPanel

CyberPanel có một vấn đề rất đáng chú ý là khì bạn upload website lên, trang home thì hoạt động bình thường nhưng các trang con khi truy cập sẽ báo lỗi 404 và tuy nhiên OpenLiteSpeed không thể sử dụng .htaccess trực tiếp được, file .htaccess khi upload lên nó sẽ không nhận do lỗi Rewrite Rules File .htaccess.

Để giải quyết lỗi này mới bạn theo dõi nhé

Các bước thực hiện fix lỗi hỏng link 404 WordPress trên CyberPanel

Bạn đăng nhập vào quản trị Cyber Panel => Trang web => Danh sách trang web => Manage

kéo xuống 1 chút, hãy kích vào Rewrite Rules như hình dưới

cyberpanel wp5

Tại đây bạn sẽ thấy phần Rewrite Rules, hãy xóa tất cả đoạn code trong vùng số 2 (khoanh đỏ ở trên) và dán đoạn code bên dưới đây vào. Sau đó bấm Lưu.

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
#RewriteCond %{HTTPS} off
#RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]
</IfModule>

Vậy là xong