Cách dùng Advanced Custom Fields để tạo thêm các modun vào wordpress

Đánh giá post
Bên trong ta cấu hình Advanced Custom Fields  như hình trên
Advanced Custom Fields
Download Advanced Custom Fields

Đoạn code sau đây nhằm hiển thị các option mà bạn muốn hiển thị trên template

<?php if( get_field('gia') ): ?>
<span class="price"><?php the_field('gia'); ?></span>
<?php endif; ?>
Đánh giá post