Cách chuyển hướng mọi link từ tên miền cũ sang tên miền mới

Cách thay đổi tên miền giữ nguyên Rank, case, Đổi tên miền WordPress mà không ảnh hưởng tới SEO Khi chuyển tên miền cũ sang 1 tên miền mới, để không làm mất SEO thứ hạng, chúng tôi cần có những thủ thuật riêng. Bước đầu tiên là phải chuyển hướng toàn bộ link của tên miền cũ sang tên miền mới. Điều này giúp chúng ta giữ được khách đã truy cập trang web cũ và ko làm mất lượt xem.

 

Cách làm như sau:  Áp dụng với nginx

truy cập vào đường dẫn sau và chỉnh sửa file .conf tương ứng

/etc/nginx/conf.d/demo.zubicloud.com.conf

Màu đỏ là trang web mà bạn muốn cấu hình chuyển hướng.

Tìm và thay thế bằng đoạn code bên dưới: (đoạn này chuyển hướng tên miền cũ là http)

server { 
listen 80;
server_name zumi.media www.zumi.media;
rewrite ^/(.*)$ https://www.zumi.media/$1 redirect;
}

Tiếp theo, tìm và thay thế bằng đoạn code bên dưới: (đoạn này chuyển hướng tên miền cũ là https)

server {
listen 443 ssl http2;

.........
root /home/zumi.media/public_html;
index index.php index.html index.htm;
server_name www.zumi.media;
rewrite ^/(.*)$ https://www.zumi.media/$1 redirect;
# SSL
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/zumi.media/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/zumi.media/privkey.pem;


......

Hãy quan tâm chú ý đến đoạn bôi xanh, là chuyển hướng. Chú ý hãy thay thế các tên miền trên thành tên mà bạn muốn.

Đừng quên reset lại nginx

service nginx restart