Cách cài SMTP gmail không cần dùng Plugin SMTP

Hướng dẫn Cách cài SMTP gmail không cần dùng Plugin WordPress SMTP rất đơn giản, sau khi cấu hình SMTP trong gmail.

Trước tiên truy cập theo link sau để bật bảo vệ 2 lớp và tạo tài khoản ứng dụng trong gmail: https://myaccount.google.com/security

bạn chỉ cần đèn chền code sau vào file functions.php trong theme và thay thế tài khoản là xong.

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
if ( !is_object( $phpmailer ) )
$phpmailer = (object) $phpmailer;
$phpmailer->Mailer = 'smtp';
$phpmailer->Host = 'smtp.gmail.com';
$phpmailer->SMTPAuth = 1;
$phpmailer->Port = 587;
$phpmailer->Username = 'biwebcloud@gmail.com';
$phpmailer->Password = 'rnkzvvcvl';
$phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
$phpmailer->From = 'sell.anbiweb@gmail.com';
$phpmailer->FromName = 'Zubi Cloud';
});

Đổi các dòng màu đỏ thành tài khoản của bạn là xong nhé.