1 số lệnh thường dùng khi quản trị VPS CentOS

Lệnh tìm kiếm text trong thư mực
  1. grep -r “redirect4.xyz” folder
  2. grep -r “redirect4.xyz” /home
  3. grep -r “redirect4.xyz” /home/alotintuc
Lệnh Giải Nén file trong thư mục theo đường dẫn
  • unzip /home/thabidu.com/tenfile.zip
Lệnh nén file theo đường dẫn
  • zip -r tenfile.zip /home/zubicloud.com/wp-admin
Kiem tra toàn bộ dung lượng ổ cứng:
  • df -h
Để xem tổng dung lượng thư mục thabidu.com
  1. cd /home/thabidu.com
  2. du -ch | grep total

 

Lệnh xóa thư mực

rm -rf foldername/

Ví dụ:

rm -rf /home/zubicloud.com.com/public_html

Lệnh xóa File

rm myFile.txt myFile1.txt myFile2.txt